“БОЛД КРЕДИТ” БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

“Болд Кредит ББСБ” ХХК нь 2015 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр нэг хувь нийлүүлэгчтэйгээр, 100 хувь хувийн өмчид тулгуурласан, 1,000,000,000 /Нэг тэрбум/ төгрөгийн дүрмийн сантайгаар банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зорилготойгоор үүсгэн байгуулагдсан.

Болд Кредит ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 316 дугаар тогтоолоор Банк бус санхүүгийн зээлийн үйлчилгээ болон санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 1/496 дугаар гэрчилгээг авч нийт 8 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Манай банк санхүүгийн байгууллага сарын 3.0%-7.0%-ийн хүүтэй дараах зээлүүдийг олгож байна.
 • Орон сууц
  барьцаалсан зээл
 • 1.0% – 3.5%
 • 5 жил хүртэлх
 • Авто машин
  барьцаалсан зээл
 • 5.0% – 7.0%
 • 12 сар хүртэлх
 • Хашаа байшин
  барьцаалсан зээл
 • 4.0% – 5.0%
 • 12 сар хүртэлх
 • Газар барьцаалсан
  зээл
 • 4.0% – 5.0%
 • 12 сар хүртэлх
 • Граж барьцаалсан
  зээл
 • 4.0% – 5.0%
 • 12 сар хүртэлх
Бид зээлийн эрсдлийг бууруулах дараах хэсгүүдэд хуваан гаргасан байна.
Зээлийн
төрөл
Орон сууц
барьцаалсан зээл
Авто машин
барьцаалсан зээл
Хашаа байшин
барьцаалсан зээл
Газар барьцаалсан
зээл
Граж барьцаалсан
зээл
Нийт зээлд эзлэх хувийн жин35%40%15%5%5%
Байгууллагын зээлдэгч, харилцагчдын дийлэнх хэсгийг бичил бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд бүрдүүлж байна

Нийт харилцагчдын тоо

800 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэд

Давтан зээлдэгчид

235 аж ахуйн нэгж, иргэд

© Copyright - BOLD GROUP LLC